STRAFFESAGER, JURIDISK RÅDGIVNING & AKUT HJÆLP

Om os

Vi er et lille advokatkontor, som består af 4 medarbejdere, heraf 2 advokater og 2 advokatsekretærer. Dette betyder, at vi har et tæt samarbejde på kontoret, og at der altid er en klar til at hjælpe dig, såfremt advokaten ikke er på kontoret.

Både André Rouvillain og Linn Støkken Nielsen beskæftiger sig med advokatfirmaets kerneområder, som er erhvervsrådgivning, rådgivning i relation til fast ejendom, civile sager og straffesager.

Det samme gælder vores advokatsekretærer, som har bred viden og erfaring i de fleste juridiske discipliner.

På nogle områder har vi dog særlige kompetencer, som du kan se mere om nedenfor.

André Rouvillain
Advokat (H)
Tlf.: 20 76 77 75
Email: ar@rsn-advo.dk

Født 1965

Cand. jur. Københavns Universitet 1989

Advokatbestalling 1992

Møderet for Højesteret 2018

Uddannet konflikt mediator

Efter endt advokatuddannelse har André været afdelingschef i HTS og i denne forbindelse forhandlet de store overenskomster på transport- og logistikområdet i mange år. Han blev i 2008 selvstændig med egen advokatvirksomhed.

Særlige arbejdsområder:

– Ansættelsesret og overenskomstforhold

– Arbejdsmiljøstrafferet

– Mediation

– Entreprise

– Strafferet

Linn Støkken Nielsen
Advokat
Tlf.: 60 21 35 44
Email: lsn@rsn-advo.dk

Født 1982

Cand. jur. Aarhus Universitet / Københavns Universitet 2011

Advokatbestalling 2015

Linn er født og opvokset i Norge og flyttede til Danmark i 2005. Udover advokatgerningen har hun erfaring fra flere forskellige brancher, herunder byg og anlæg og transport. Linn har også dyrket hestesport på eliteniveau i mange år.

Særlige arbejdsområder:

– Personskadeerstatning

– Generationsskifte

– International ret

– Ejendomshandler

– Tinglysning

– Strafferet

Maria Fritsche
Advokatsekretær
Tlf.: 33 38 10 72
Email: mf@rsn-advo.dk

Uddannet advokatsekretær i februar 2017

Arbejdsområder:

– Ejendomshandler

– Tinglysning

– Registrering af selskaber

– Straffesager og civile sager

Lovpligtige oplysninger

Advokatfirmaet Rouvillain & Støkken Nielsen er organiseret som anpartsselskab med cvr.nr. 38564242.

Advokatfirmaet Rouvillain & Støkken Nielsen har klientbankkonto i Jyske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000,00 euro (ca. 750.000,00 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til, eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Rouvillain & Støkken Nielsen er beskikket af Justits-ministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Rouvillain & Støkken Nielsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Dækningssummen oplyses ved forespørgsel.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Rouvillain & Støkken Nielsen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Rouvillain & Støkken Nielsen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Rouvillain & Støkken Nielsen er omfattet af
Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Rouvillain & Støkken Nielsen og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet Rouvillain & Støkken Nielsens advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Akut hjælp 24/7

Anholdelse, afhøring:
Advokat, André Rouvillain: 20 76 77 75
Advokat, Linn Støkken Nielsen: 60 21 35 44

Bliver du eller en du kender anholdt, kaldt til afhøring, eller har andre problemer med politiet, kan du ringe 24/7.

Opkald til akuttelefonen i nattetimerne indgår for straffesager i det efterfølgende samlede salær.